Home

Allereerst :Welkom op mijn website!

Op dit moment giert het behoorlijk om ons huis in Damwâld. Corrie, Dudley, Eunice en Franklin hebben zich behoorlijk laten gelden. Met alle gevolgen van dien! Er zijn zelfs slachtoffers gevallen. Naar mijn beleven is het nog nooit zo stormachtig in korte tijd geweest!

Dit alles doet mij denken aan ’twee storm’ gebeurtenissen, die Mattheüs, Marcus en Lukas in hun evangeliën hebben opgenomen. Twee maal hebben de leerlingen van de Heere Jezus in doodsnood gezeten, terwijl zij met hun scheepje in het donker op het meer van Galilea voeren. Een enorme wind overviel hen. Lees een orkaan! De golven beukten op het scheepje, zodat zij dreigden te vergaan (Marcus 4: 35-41). De ene keer bevond hun Heer en Heiland zich in het schip en de andere keer was Jezus alleen aan het bidden op een berg, terwijl de discipelen in het donker op het meer in grote nood zijn. We lezen in Marcus 6: 48: ‘Zij pijnigden zich zeer om het schip voort te krijgen.’ Kortom: De wind die de golven metershoog aan kunnen sturen wijzen op de duistere (duivelse) machten en krachten. Het scheepje is een speelballetje van wind en water geworden. Ze hebben met volle kracht op het scheepje én op de discpelen en hun harten meester gemaakt. Het is slechts nog een kwestie van tijd..

Je kan deze gebeurtenissen niet los zien van psalm 74 en 104, waar gesproken wordt over de Leviathan, oftewel Satan en zijn trawanten. In deze psalmen is Leviathan het veelkoppige zeemonster. Het water duidt op de doodsmachten, die door de wind worden aangestuurd en opgezweept. Het zijn de bedreigende machten, die ook op het schip van de Kerk beuken en in hun greep lijken te hebben. Maar het schip van de doodsbange discipelen is wél de Kerk (in het Grieks: Kuriake- dat wat van de Heer is) van Jezus Christus. Zij is duur gekocht met Zijn bloed. Dat wil zeggen met Zijn eigen leven aan het kruishout van Golgotha op Goede Vrijdag. Het is wel het Schip die ‘als bewaard’ ligt in Jezus’ doorboorde handen. Christus alleen is de Heer van het Schip der Kerk. Ná kruis en opstanding sprak de opgestane Heer op het moment, dat Hij door Zijn hemelse Vader in de hemel werd opgenomen: “En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Amen (Mattheüs 28: :20).” Het zijn ongeveer dezelfde woorden, die de doodsbange discpelen in het donker en op het woeste water uit de mond van hun Heer zelf hoorden: “Ik ben het, vreest niet (Markus 6:50).” Juist in die volgorde en niet andersom! In de hoogste nood en in de diepste duisternis was Hij zélf naar Zijn leerlingen toegekomen. ‘Ik ben het’. ‘Ik ben erbij’. ‘Ik heb de wereld overwonnen’ (Johannes 16:33). Ik heb alle macht, ook al lijkt het niet zo. Ook al lijken de machten in je leven en deze wereld de overhand te hebben. Toch zegt Jezus: Ik heb alle macht. Op het woeste het water, in het wankele scheepje en in het duister legt vervolgens de Heere Jezus wel de vraag aan het hart van Zijn discipelen en dus ook die van ons: “Hebt gij (geen) geloof (Marcus 4;40)?” Een indringende en beslissende vraag van de Heere Jezus zelf. Een vraag, die overblijft in deze stormachtige tijd. Een tijd van beproeving en verdrukking! Een vraag als alles wegvalt in je leven. Een vraag in leven en in sterven. Een vraag als je lekker dobbert op het water of als je dreigt te verzinken. Hebt gij geloof? Een vraag van het eeuwige leven. Niet alleen straks maar nu. Wie in Mij gelooft zegt Jezus heeft het eeuwige leven (Johannes 11:25) Alleen in die zin kan de ontdekkende vraag van Jezus opgevat worden: “Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op aarde (Lukas 18: 8)?” Wat is daarop uw, jouw antwoord? Ook zelfs in de diepste nood kunnen en mogen wij alleen met Gods hulp en Geest zingend tot God bidden. Ook al is het stamelend , schreeuwend of huilend. In welk gemoed dan ook. Want dat is geloven, tegen de golven van al het onheil dat ons kan overkomen, in toch kunnen zingend bidden:

Gelooft zij God met diepst ontzag

Die God is onze zaligheid

Die God is ons een God van heil

Hij schenkt uit goedheid zonder peil

ons ’t eeuwig zalig leven.

Hij kan en wil en zal in nood,

zelfs bij het naad’ren van den dood

volkomen uitkomst geven (psalm 68:10)

J. W. Wind

Damwâld, 21 februari 2022