Home

Allereerst :Welkom op mijn website!

De rubrieken spreken voor zich

Graag wijs ik u/jou op de rubriek agenda data met locaties van door mij gehouden kerkdiensten (D.V.) en de rubrieken preken/ meditaties en diensten. Van harte aanbevolen!

Wereldwijd leven we op dit moment in een zeer moeilijke tijd.

De wereld leeft op hoogspanning. We denken niet alleen aan de pandemie, zoals de coronavirus, maar ook aan de gebeurtenissen in de Verenigde Staten. Gevoelens van ongelijkheid en onderdrukking komen wereldwijd tot een uitbarsting.

Dan hebben we het nog niet over een klimaatcrisis en de te verwachten economische crisis met alle gevolgen van dien. We zien en voelen het allen aan levende lijve: De wereld is in hevige barensnood. De wereld schudt aan alle kanten. En toch ondanks en in alles heeft de Kerk van Jezus Christus met alle beperkingen Pasen- Hemelvaart en Pinksteren gevierd. Er is hoop op God’s toekomst! God regeert! God- zij- dank! Dat is geen geloven boven, maar wel vanuit de rauwe werkelijkheid. Dat is geen hoop tegen beter weten in. Misschien wordt het beter… Het is een hoop vanuit het geloof. De hoop, die we ( en u en jij) mogen hebben ziet op een Persoon: Jezus Christus. Hij die aan het kruis in onze plaats voor onze zonde op Golgotha gehangen heeft, werd door God de Hemelse Vader opgewekt. Het werd Pasen!

Hij zit aan de Rechterhand van God de Vader in de hemel, om vandaar uit weer terug te keren. Met Zijn terugkomst zal er een Nieuwe Tijd aanbreken. Alles zal nieuw worden. Een wereld vol van Gods gerechtigheid! Hoe weet ik dat?

Alleen door het betrouwbare Woord van God. Het is Pasen geweest. Met Pasen klonk het bij het open graf uit de mond van de engelen: “Hij is hier niet Hij is Opgewekt (Lucas 24:6)!” We hebben dus een geopend graf niet achter maar in de rug! Ellende, dood en dreiging zijn er nog wel, maar hebben gelukkig niet het laatste woord. Dat heeft God. Hij deed wat Hij beloofde. Op de derde dag deed God Zijn Zoon opwekken. Hij (Mijn Zoon) is waarlijk opgestaan. De hoop heeft niet haar fundament op onze maar op Gods’ daden. Geloven is: In verantwoordelijkheid en in afhankelijkheid op God blijven zien. Vertrouwen- verwachten en volharden- is de VVV route van het geloof.

God deed wat Zijn Zoon Jezus Christus sprak bij het graf Lazarus: “Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven (Johannes 11:25).” Met Pasen bleek deze woorden geen holle woorden te zijn. Nee, met Pasen is er in en door Hem toekomst! Ook al vergaat wereld en mijn leven.

Het is niet alleen Pasen, Hemelvaart, maar ook Pinksteren geweest. Ondanks de beperkingen, die we ook als Kerk ervaren en we niet samen kunnen komen gaat de Heere Jezus vanuit de Hemel met Zijn Geest door.

Via digitale middelen- ondanks de beperkingen- mogen ze gezegend worden. Het Woord van God kan nog altijd tot ons komen. Dat is genade. Laten we in de crises, waarin we leven Gods roepstem ernstig opmerken: “Verhard u niet maar laat u leiden en stel Uw leven in de handen van de Heere Jezus alleen.” Want de Zaligheid (verlossing van het eeuwig oordeel van God op onze zonde en behoud) is in geen ander dan de Heere Jezus alleen ( Handelingen 3: 12). Stel niet uit- kom tot Hem- Hij de Hoop voor de wereld. Voor u, jou en mij persoonlijk. Hij spreekt niet over Hoop en Leven en Toekomst. Híj is het Zelf! Komt! De tijd dringt!

De diepste crisis is niet het virus, discriminatie, klimaat (hoewel we dat wel uiterst serieus moeten nemen!) maar de zonde. De zonde is dat we als mensen God en Zijn Woord in ons denken, doen en laten ( en vooral nalaten) buitensluiten. Zonde is feitelijk in opstand komen tegen God (rebellie). De God van hemel en aarde en ons leven!

De diepste vraag is niet: waarom doet God niets? Maar Waarom doet de mens niet wat God van ons vraagt ( en eist!)? Namelijk dit: De Heere lief te hebben met heel uw hart, ziel en heel uw verstand en kracht en uw naaste liefhebben gelijk als uzelf (Marcus 12: 30).

Die Crisis (scheiding) is echt aan de orde voor nu en in de eeuwigheid. Maar ook het Evangelie en de ernst daarvan! Voor elk mens waar dan ook ter wereld en in welke tijd dan ook. Deze crisis is niet door God, maar door ons gemaakt en ook door ons in stand gehouden. Van Gods kant niet. Hij kwam naar ons toe in Zijn Zoon. Zie naar het Kruis. Kruis op Golgotha. De Loopplank van Gods kant uit naar ons toe! Vanuit het kruis klinkt het: Laat u met God verzoenen ( 2 Korinthiërs 5: 20)! Juist nu klinkt deze roep tot een ieder van ons: In God is uw Heil. In Zijn hand ligt uw redding en hoop! Hij regeert en laat niet los wat Zijn hand begon. Van lijden en zelfs door lijden heen naar heerlijkheid. Van kruis naar Kroon. Dat is genade!

Jan-Willem Wind (vdm) Westervoort, 3 juni 2020.

Graag maak ik hier gebruik van de mogelijkheid om een ieder die mij/ons feliciteerde met mijn 25 jarig ambtsjubileum op 26 maart j.l. te bedanken voor de felicitaties en goede wensen.